Miskolci Egyetem

Geofizikai Intézeti Tanszék

3515 Miskolc-Egyetemváros A/2 ép. II. emelet
Adminisztráció: (46) 565-064 Fax: (46) 361-936
Email: geofizika@uni-miskolc.hu

English version english  version

 

Tanszékünk bemutatása

 

A Geofizikai Tanszéket Tárczy-Hornoch Antal akadémikus kezdeményezésére – Európában az elsők között - a selmecbányai Bányászati Akadémia jogutód intézményében, Sopronban a Földmérőmérnöki Kar keretében Dr. Kántás Károly professzor, akadémikus vezetésével alapították 1951. szeptember 1-én. 1959-ben a Bányamérnöki Kar tanszékeként Miskolcra költözött. A többszöri változások után, jelenleg a Műszaki Földtudományi Kar, Geofizikai és Térinformatikai Intézet keretében, mint Intézeti Tanszék működik.

A Geofizikai tanszék vezetői:

Dr. Kántás Károly akadémikus (1951-1956)
Dr. Csókás János egyetemi tanár (1956-1984)
Dr. Takács Ernő egyetemi tanár (1984-1991)
Dr. Steiner Ferenc egyetemi tanár (1991-1997)
Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár (1997-2009)
Dr. Ormos Tamás egyetemi docens (2009-2013)
Dr. Turai Endre egyetemi docens (2013-

 

OKTATÁS

Sopronban az 1949-től egyre jelentősebb szerephez jutó geofizika oktatás eredményeként eleinte bányakutatómérnök, majd 1953-tól geofizikusmérnök diplomát kaptak az e szakterületen végzett hallgatók. A Miskolcra költözést követően számos átszervezést, oktatási reformot élt meg a geofizikusmérnök képzés, a kiadott diplomák elnevezése is többször módosult. A képzés alapvető irányultsága és felfogása azonban nem változott, miközben folyamatosan korszerűsödött. Alapvető változást a kétciklusú képzés bevezetése hozott 2006-ban.

A geofizika oktatása jelenleg alapfokon Műszaki Földtudományi Alapszak (BSc) keretében, mesterfokon a geofizikusmérnök képzés a Földtudományi Mérnöki Mesterszak (MSc) Geofizikusmérnöki szakirányán folyik. Egy TEMPUS projekt keretében kidolgozott programra alapozva 1992-tól a Környezetmérnöki Szak keretei között környezetgeofizikus szakirányon mérnökképzést gondozott a tanszék, amely 2006-ban sajnos megszűnt. A geoinformatikus szakirányon 1994-ben kezdődött képzés a Gépészmérnöki Karral közösen, amely a Földtudományi Mérnöki Mesterszakon (MSc) 2009-ben akkreditált Geoinformatikus mérnöki szakirányon folytatódik.

A szűkebben vett geofizikus képzéseken túlmenően a Geofizikai Tanszék a Kar valamennyi alap és mesterszakán oktat geofizikai témájú tárgyakat. Tanulmányaik során hallgatóink rendszeresen vesznek részt külföldi részképzésen, gyakorlatokon, esetenként diplomamunkájukat is külföldön készítik el az IAESTE, ERASMUS, LEONARDO csereprogramok keretében. Külföldi partnerintézmények oktatói is rendszeresen látogatnak a tanszékre előadásokat, kurzusokat tartani. A Környezetgeofizika, Bányageofizikai szakterületek angol nyelven való oktatásával részt vállal a tanszék az Erasmus Mundus European Geotechnical and Environmetal Course nemzetközi mesterképzésben öt európai egyetemmel együttműködésben a világ valamennyi tájáról érkező hallgatók számára.

A tanszék kiemelt figyelmet fordít a tehetséges hallgatói képzésére. A tudományos igényű kutatómunkát végző hallgatók állandó résztvevői a különböző szintű TDK konferenciáknak és az Ifjúsági Ankétnak, ahol rendszeresen különböző díjazásban részesülnek. Végzésüket követően PhD hallgatókként folytatják munkájukat a tanszéken. Az iskolarendszerű doktori képzés „Mikoviny Sámuel” Földtudományi Doktori Iskola keretében folyik. A doktori iskola hallgatói eredményeiket neves nemzetközi geofizikai konferenciákon mutatják be.

A Tanszék gondozásában 1951-től mintegy 470 diplomát, és 1962-től közel 60 egyetemi doktori/PhD oklevelet adott ki a Miskolci Egyetem és annak jogelődje. Tanszéki kezdeményezésre 6 dr. habil és 3 doctor honoris causa cím adományozása történt Egyetemünkön.

 

KUTATÁS, IPARI KAPCSOLATOK

A Geofizikai Tanszék fő kutatási profilját az 1951-es alapítás óta a nyersanyagok felkutatásához és kitermeléséhez, valamint a környezetünk megóvásához kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások, módszer- és műszerfejlesztések fedik le. A tanszék jelentős szerepet játszott szénhidrogén-kutatást szolgáló tellurikus - később a magnetotellurikus - módszer hazai bevezetésében majd továbbfejlesztésben. Nemzetközi szinten is széles körben elismertek a szén- és bauxitbányászati földalatti geofizikai módszerek – különösen a telepszondázás - fejlesztése, műszerek tervezése és építése terén máig ható eredmények.

A tanszék alkalmazott kutatásait elsősorban minisztériumok, és hatóságok, kőolaj- vízkutató, valamint szén- és ércbányászati vállalatok, alapkutatásait az MTA, FKFP, OTKA támogatásával végezte és végzi esetenként nemzetközi konzorcium tagjaként. A Tanszéken folyó jelenlegi kutatások súlypontja a mérési adatokban rejlő földtani információk hatékony kinyerését szolgáló minősített inverziós és tomográfiai módszerek kutatása, fejlesztése. Ezen kutatások korábban az MTA-ME Inverziós és Tomográfiai Kutatócsoport, jelenleg MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport keretében is folynak.

A kutatási eredményeket nemzetközi és hazai konferenciákon ismertették, nemzetközi és hazai folyóiratokban tették közzé, közöttük több „SCI”-s kiadványban. A tanszéki közlések összes száma éves átlagban mintegy 6- 10. A tanszék legsikeresebb publikációit 50-60-an idézték a világ valamennyi részéről.

A tanszék valamennyi minősített munkatársa több hazai és nemzetközi tudományos és szakmai szervezet tagja, annak munkájában vezetőként, folyóirat szerkesztőként, „referee”-ként vesz részt.

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Tanszék kezdetektől fogva intenzív nemzetközi kapcsolatokat ápolt. Nagy jelentőségű volt a Kínai-Magyar Kutatási Expedícióban való részvétel, amely keretében kőolajkutató tellurikus méréseket végzett Kínában 1956-1959 között. A tanszék munkatársai hosszú időn keresztül folytattak/folytatnak közös tudományos kutatásokat és hallgatói cseréket a Moszkvai Bányászati Egyetem, a Freibergi Bányászati Akadémia, római Universita della Studi "La Sapienza" és a Helsinki Műszaki Egyetem geofizikai tanszékeivel, intézeteivel. Külön kiemelendő a Bochumi Ruhr-Egyetem Geofizikai Intézetével folytatott több mint két évtizedes kutatási együttműködés a bánya- és környezetgeofizika, valamint az inverzió területén.

Az együttműködések sikereinek elismeréseként a fenti egyetemek geofizika tanárait V. Jamshikov, L. Dresen, M. Peltoniemi professzorokat a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktorrá fogadta.

 

Tanszékünk rövid története (ugrás a lapra)